GENERAL


Instituţia noastră este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, coordonată metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi finanţată de Consiliul Judeţean Prahova.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională ( CJRAE) Prahova reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.SCOP


 • Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale
 • Formarea, dezvoltarea , modelarea aptitudinior şi cultivarea personalităţii
 • Formarea unor conduite pozitive faţă de muncă, viaţă, decizie personalăVALORI


 • Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite – prin creşterea şi perfecţionarea calităţii serviciilor educaţionale specifice domeniului instituţiei noastre
 • Competenţa profesională – personalul CJRAE Prahova dovedeşte cunoaşterea domeniilor specifice activităţilor desfăşurate, deschiderea către învăţare şi perfecţionare continua, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei
 • Respectarea drepturilor copilului la educaţie
 • Demnitatea – cadrele didactice ale CJRAE Prahova vor trata cu respect şi consideraţie toţi actorii din spaţiul educaţional: cadrele didactice, elevii,părinţii, reprezentantţii comunităţii locale
 • Integritatea – în toate activităţile derulate, cadrele didactice ale CJRAE Prahova vor dovedi cinste şi corectitudine , oferind exemple demne de urmat de cei din jur
 • Dezvoltarea personală şi integrare socio – profesională a elevilor
 • Acceptarea diferenţelor individuale .
 • Comunicarea deschisă şi asertivăMISIUNEA
VIZIUNEA


Centrul Judeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională Prahova îşi propune să sprijine, prin resursele umane şi informaţionale, reuşita şcolară şi socială a copiilor/ elevilor din comunitate şi să devină un mediator local esenţial în relaţia şcoală- famile-comunitateCJRAE Prahova dezvoltă următoarele servicii


 • de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională furnizate prin Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi cele 23 de cabinete din judeţul Prahova
 • de terapii logopedice furnizate prin cele 11 cabinete logopedice interşcolare
 • de orientare/reorientare dinspre scoala specială spre scoala de masă şi invers, prin intermediul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, la propunerea Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul C.J.R.A.E. Prahova
 • de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masă, prin intermediul Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională
 • de mediere şcolară
 • de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii în spiritul optimizării activităţii educaţionale
 • de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru,
 • de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.RESPONSABILITĂŢI


 1. coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de către CJAP, cabinetele de asistenţă psihopedagogică, centrele şi cabinetele logopedice;
 2. constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce corespunzătoare a celor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale;
 3. oferă servicii de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masă, prin intermediul Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională ( SEOSP)
 4. participă la formarea iniţială a cadrelor didactice, prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ, în baza acordurilor/parteneriatelor;
 5. participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare şi furnizează servicii în domeniu
 6. colaborează cu instituţiile acreditate în scopul formării iniţiale şi continue, cu casa corpului didactic, innstituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale etc., în baza unor acorduri-cadru/parteneriate;
 7. informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive; informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
 8. realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
 9. evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice, precum şi mediatorii şcolari;
 10. realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor şi semnează/aprobă documentele elaborate de profesioniştii din subordine, planuri de activitate, rapoarte de activitate etc.;
 11. realizează studii şi cercetări pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor educaţionali;
 12. facilitează relaţionarea unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programeBENEFICIARI

De serviciile CJRAE Prahova beneficiază:

 1. copii, elevi şi tineri
 2. părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor
 3. personalul angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor
 4. membri ai comunităţii locale